Historie v datech

1949

Austrálie přijímá poválečné uprchlíky, první exulanti z Československa připlouvají na lodích do Albany či Fremantle, odtud jsou posílání do tábora v Northemu, podmínky jsou velmi nuzné a vzniká potřeba krajanů komunikovat a vzájemně si pomáhat;

1953 (20. 6.)

Ustavení prvního krajanského spolku v Záp. Austrálii – Sdružení Lidí dobré vůle v čele s Josefem Kučíkem;

1953 – 1954

Sdružení provozuje první českou školu v Perthu, pro snižující se počet žáků však výuka skončila;

50. – 60. léta

Sdružení organizuje kulturní, sociální a politické aktivity a pomáhá nově příchozím Čechům a Slovákům se integrovat do australské společnosti. Sdružení zasílá také finanční a materiální pomoc uprchlíkům do sběrných táborů v Německu. Od konce 50. let se sdružení potýká s úbytkem členů. Mnozí Češi a Slováci se totiž přestěhovali na Východ, do Melbourne, kde byly podmínky rozvinutější;

1968

Po srpnové okupaci Československa do Austrálie zamířila nová vlna uprchlíků, kteří otevřeli další kapitolu československého sdružení v Západní Austrálii;

1969

Zaniká Sdružení Lidí dobré vůle a 15. 9. 1969 vzniká již oficiální krajanský  spolek  s názvem Československé sdružení v Západní Austrálii / The Czechoslovak Association in Western Australia. Předsedou je zvolen Ing. Karel Kosina;

1973 (16. 5.)

Sdružení získává právní formu “Incorporated”;

70. – 80. léta

Klub se orientuje na organizování společenských a kulturních akcí pro krajany a věnuje se pomoci nově příchozím emigrantům, za které musí poskytovat australské vládě záruky – sdružení jim musí najít ubytování, práci a pomoci jim se sociálně začlenit do místní společnosti;

1983

Dr. Petr Hrubý iniciuje založení perthské pobočky Společnosti pro vědy a umění / Czechoslovak Society of Arts and Sciences (1. 8.). Sdružení hostí pěvecký recitál Míly Šimkové (10. 7.). Koná se velká kulturní akce u příležitosti 15. výročí okupace Československa, na které se promítá autentický film z prvních dnů okupace. Manželé Lochmanovi pořádají tzv. Patočkovu Univerzitu – přednášky v soukromí;

1984 (7. 3.)

První československé rádiové vysílání na stanici 6NR – relace se konala každý týden, střídalo se vysílání v českém jazyce (Viktor Souček a Jiří Lochman) a ve slovenštině (Luba Voyt). Československé rádio vysílalo zhruba tři roky;

1984 

Sdružení hostí vystoupení známého českého satirika Járy Kohouta (23. 4.). Koná se první české divadelní představení – série krátkých jednoaktovek v režii s Josefem Kučíkem (18. 11.). České divadlo se pak v Perthu hrálo až do r. 1988, kdy J. Kučík onemocněl;

1985

Sdružení pořádá autobusový zájezd do New Norcia (17. 11.), hostí koncert Karla Kryla, organizuje velkou výstavu umělecké tvořivosti Čechů a Slováků žijících v Západní Austrálii a také úspěšný kulturní pořad “Setkání Čechoslováků všech generací”;

1986 (únor)       

Opět otevřela sobotní česká škola pro děti ve věku 6 – 14 let;

1987

Sdružení hostí koncert Jaroslava Hutky;

1993

Zásady fungování sdružení jsou upraveny v nové ústavě (Constitution);

1995

Klub začíná vydávat časopis Klokan. V návaznosti na rozdělení Československa se sdružení přejmenovává  na “Českou a slovenskou asociaci v Záp. Austrálii”;

1996

Do provozu je uvedena nová knihovna s 600 knižními tituly a v Perthu se koná již druhý koncert Pražského pěveckého komorního sboru;

1997 

ČR byla postižena velkou povodní – klub v září zorganizoval mimořádnou akci a výtěžek z ní ($2,020) byl odeslán na povodňové konto. V listopadu se konal úspěšný koncert skupiny Fešáci;

2000

Otec František Pěnčík dvakrát navštěvuje Perth a slouží Mši svatou;

2002

V ČR dochází k další katastrofální povodni a krajané v Perthu uspořádali sbírku na pomoc postižené republice;

2004 (únor)

Pan farář Šimek ze Sydney navštěvuje Perth;

2005

Začíná vysílat rádio Czech & Friends. Jeho moderátorem je dodnes Ludvík Jedla;

2006

Na Edith Cowan University je instalována výstava “Český a slovenský exil 20. století v Austrálii”;

2008

Klub z finančních důvodů končí pronájem místnosti v Australian Asian House, rozprodává své zařízení a rozdává knihy z klubové knihovny;

2008 (duben)

V Perthu se koná Mezinárodní loutkařský festival UNIMA 2008, kde čeští loutkaři vystupovali ve hře Romeo a Julie;

2008

Díky iniciativě Dr. Terezy Rada se dává dohromady malá skupinka maminek s malými dětmi – vzniká česká playgroup;

2009 (říjen)

Vzniká Česká škola Perth pro děti a začínají také skupinové kurzy českého jazyka pro dospělé. Ve stejném roce se sdružení více otevírá mladší generaci, začíná komunikovat pomocí internetu (web, Facebook) a díky tomu se klubových akcí účastní stále více lidí mladší a střední generace.

2010 (listopad)

Perth, který jinak trpí absencí návštěv umělců z ČR a SR najednou v jednom měsíci hostí vystoupení slovenského tanečního souboru Lučnica a také koncert českého klavíristy Jiřího Pazoura s výtvarnicí Olgou Volfovou;

2012 (7. 1.)

Za obrovské podpory krajanů v Perthu vyhrává tenisová dvojice Petra Kvitová-Tomáš Berdych z České republiky prestižní Hopmanův Pohár;

2012 (květen)

Na výzvu Russian Social Club dochází ke spolupráci ve formě sdílení společné místnosti v budově The Rise v Maylands. Naše sdružení tam znovu obnovuje knihovnu, jejíž slavnostní otevření se konalo 27. 6. 2012;

2013 (24. 2.)

Sdružení hostí koncert legendární rockové skupiny Olympic;

2013 (20. 7.)

Sdružení si připomíná 60. výročí od vzniku prvního krajanského sdružení v Západní Austrálii a při této příležitosti pořádá výstavu “Češi a Slováci v Západní Austrálii 1953 – 2013”.

 2014

Česká škola Perth slaví 5. výročí od založení a pasuje první české čtenáře.

 

Sdružení Lidé dobré vůle v Západní Austrálii (1953 – 1969)

 

Prostřednictvím Mezinárodní organizace pro uprchlíky a programu australské vlády proudili do Austrálie uprchlíci před komunistickým režimem v Československu od roku 1949. Do přístavu Fremantle však početnější skupiny exulantů připlouvaly teprve v průběhu roku 1950. Většina exulantů byla po příjezdu převezena do sběrného tábora v Northamu. Pomocí politickým uprchlíkům Austrálie zároveň podporovala vlastní imigrační program, jehož cílem byl růst populace a podpora poválečného hospodářství. V rámci tohoto programu se poúnoroví přistěhovalci museli zavázat k dvouleté pracovní činnosti v hlavních či nově se rozvíjejících sektorech australské ekonomiky.

 

Český a slovenský exil v Západní Austrálii, čítající v 50. letech 20. století 400-500 osob, se vyvíjel nezávisle na ostatních městech v Austrálii kvůli povinnosti dvouletého pracovního závazku, rozlehlosti Západní Austrálie, nerozvinuté infrastruktuře a nízkému počtu Čechů a Slováků. Proto k ustavení krajanského spolku v Perthu pod názvem Sdružení Lidé dobré vůle (Sdružení) došlo až 20. června 1953, o několik let později než v dalších místech Austrálie. Charakter nadstranického Sdružení a jeho vývoj v 50. a 60. letech byl silně ovlivněn křesťanskými ideály, vlastenectvím a uměleckými sklony předsedy Josefa Kučíka. Sdružení bylo provozováno bez jakýchkoliv stanov, voleného výboru a pravidelných členských finančních příspěvků. I přes mnohé odlišnosti od ostatních spolků však Sdružení sdílelo stejný protikomunistický étos jako celý poúnorový exil v Austrálii.

 

Především z iniciativy svého předsedy vyvíjelo Sdružení v 50. letech řadu kulturních, sociálních a politických aktivit a zároveň pomáhalo v Západní Austrálii usazeným Čechům a Slovákům úspěšně se ekonomicky i sociálně integrovat do místní společnosti. Jednou z pravidelných činností Sdružení bylo zasílání finanční a materiální pomoci českým a slovenským uprchlíkům v německých sběrných táborech, kde mnoho osob či rodin čekalo na repatriaci řadu měsíců.

 

Výraznou aktivitou Sdružení bylo provozování Československé školy v Perthu zřízené
14. března 1953. Vzhledem k snižujícímu se počtu žáků byla však výuka v průběhu roku 1954 přerušena.  

 

Pod vlivem Josefa Kučíka zahájilo Sdružení na přelomu konci 50. a 60. let kampaň za zřízení muzea, které by dokumentovalo přínos Čechoslováků západoaustralské kultuře. Protože se záhy ukázalo, že zaměření muzea pouze na československou kulturu v Austrálii by bylo příliš úzké, původní koncepce se změnila a byly osloveny další krajanské spolky. Po více než desetiletých jednáních bez hmatatelného výsledku však počátkem 70. let projekt zkrachoval.

 

Od konce 50. let bojovalo Sdružení s postupným úbytkem aktivních členů. Tato sestupná tendence byla do značné míry způsobena tím, že řada poúnorových exulantů odjela po několika letech z izolované a relativně ekonomicky nerozvinuté Západní Austrálie do perspektivnějších měst na východním pobřeží či do Spojených států. V 60. letech tak Sdružení postupně přestalo fungovat na pravidelné bázi a jeho činnost se omezila na občasné schůze či společně organizované kulturní akce a výlety.

 

Volba Karla Kosiny do vedení organizace 15. září 1969 znamenala přelom v dějinách českého a slovenského exilu v Západní Austrálii. Kromě roztržky uvnitř exilového hnutí došlo především k zásadní organizační přeměně. Volné a neformální Sdružení bylo nahrazeno standardním spolkem pod názvem Sdružení Čechoslováků v Západní Austrálii, který zřejmě již od roku 1970 začal vydávat jednoduchý periodický list Oběžník v české (slovenské) i anglické jazykové verzi.

 

Zdroj:

Jaroslav Miller – Neznámý příběh českého exilu: Josef Kučík a Sdružení Lidé dobré vůle v Západní Austrálii, 1950–1969

Presidenti sdružení   /   Presidents of the association

1953                      Josef Kučík – Sdružení Lidí dobré vůle

1968                      Ing. Karel Kosina

Miroslav Kubíček

Adam Bubna-Litic

Josef Krutský

1982                      Dr. Václav Vahala

1983                      Viktor Souček

1985                      Jiří Lochman

1986                      Karel Thomas

1989                      Eugen Koňařík

1995                      Dr. Zdeněk Srna

1996                      Emil Pešek

1997                      Petr Pacák

1999                      Jaroslav Krupník

2000                      Ludmila Válková

2001                      Jiří Jeřábek

2003                      Jan Mařík

2008                      Zdenka Vaníčková

2010                      Jaroslav Kabelka

2013                      Jitka Smith

Close Menu